Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Djurgården Historik

 

Djurgårdens Brandstations historia, läs här

 

1876 inreddes en brandstation i stenhuset nr. 15 i kvarteret Trädgården vid Allmänna gränd. 1878 fanns där stationerade en korpral och tre brand­karlar. 1890 uppfördes invid spruthuset en tillbygg­nad av trä. Där skulle en större brandstege förvaras.

 1897 års utställning

1896 diskuterades om Djurgårdens brandstation skulle kunna förstärkas inför 1897 års konst- och industriutställning eller om man skulle bygga en ny station. Brandchefen framhöll att den förstärkning som behövdes — 10 å 12 man samt befäl, redskap och hästar — inte fick plats i den befintliga stationen och att en om- och tillbyggnad skulle bli minst lika dyr som ett nybygge. Eftersom ingen regleringsplan ännu var fastställd för Djurgården, var det inte lämpligt att bygga en permanent station av sten. En träbygg­nad däremot kunde vid behov flyttas till en annan plats.

Förvaltningsutskottet för 1897 års utställning ombesörjde att brandchef Hollstn fick tillfälle att studera eldsläckningsanordningarna vid utställningen i Berlin 1896. Man erbjöd sig också att bidra med en summa pengar om Stockholms stadsfullmäktige lät uppföra en ny brandstation på Djurgården och förse den med manskap och utrustning under utställnings­tiden.

Ny brandstation i kvarteret Trädgården

Stadsfullmäktige beslöt 1896 att en ny brandstation skulle byggas på Djurgården, och i slutet av året började man uppföra en sådan. Platsen blev kvarteret Trädgården, snett emot den gamla stationen. Under tiden före och under utställningen 1897 hade brand­kåren vakttjänst, först endast under dagen men snart dygnet runt.

Den nya stationen, en byggnad av trä, var klar för inflyttning 14 maj 1897. Den hade ett stort spruthus och stall med plats för tre hästar, telegrafrum och vaktrum samt bostäder. Djurgårdens gamla brand­station gjordes om till bekvämlighetsinrättning.

Under utställningstiden hade Djurgårdens brand­station två hästar samt en ångspruta. Sjöångsprutan St Erik låg vid en kaj inom utställningsområdet.

1913 fick stationen ett övningstorn och gymnastik­redskap i spruthuset. 1922 fick man en brandbil, en gåva från Stockholms Stads Brandkontor.

2 mars 1927, samma dag som Östermalms nya brand­station invigdes, indrogs Djurgårdens brandstation.

 

Monica Eriksson

 

Samtliga fotografier från Röde Hanens arkiv

Djurgårdens brandstation 1913


Djurgårdens brandstation 1914


 

Filminspelning vid Djurgårdens brandstation


 

 Sista vakten på brandstationen 1927

Foto: Röde Hanens arkiv

 

 A 24 Motorspruta

Scania.Vabis TI FWD 1919

Pump: 1000 l/m

I tjänst 1919-1936

Foto: Röde Hanens arkiv

På brandstationen

Foto: Röde Hanens arkiv

Foto: Röde Hanens arkiv
Foto: Röde Hanens arkiv
Foto: Röde Hanens arkiv
Foto: Röde Hanens arkiv

 Artikel i Tidningen Kvällsstunden 1927

Brandstationen på Stockholmsutställningen

Brandstationen låg på utställningsområdet nära Kavallerivägen på Djurgården.Stationen utgjordes av ett sovrum, ett dagrum tillika telegraf rum, fyra toaletter och en redskapshall.När stationen öppnade fanns bara en redskapskärra men från och med den 14 februari fanns en brandautomobil uppställd på området men kärran fanns kvar i reserv.

Stationen var bemannad med en brandförman och fem brandmän, varav en automo­bilförare. Hans uppgift var att varje dag köra bilen 200 meter.

Bilden (tv) är tagen dagen efter utställningen stängts, den 1 oktober. En månad senare stängde även brandstationen på utställningsområdet.

Djurgårdens tillfälliga brandstation under tiden då Djurgårdsbron renoverades 1976

Foto: Röde Hanens arkiv

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu