Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Röde Hanen Stockholm

 Välkommen till  Storstockholms brandförsvars kamratförening Röde hanens  hemsida

                            

>Storstockholms brandförsvar 


Välkommen...

...till Röde Hanen Stockholm och till hemsidan. Röde Hanen är Storstockholms brandförsvars kamratförening. Denna hemsida vill beskriva brandförsvarets utveckling genom århundranden  men även i nutida verksamhet genom veteransektionens renoveringar av gamla brand- och ambulansfordon. 

Kamratföreningen lade grunden till ett arkiv som förvarades under Kungsholmens brandstation. Huvuddelen av arkivet, som nu förvaras hos Stockholms stadsarkiv, består av bilder (kopior) 1387-1962, flertalet odaterade, tidningsurklipp rörande bränder och brandväsendet i Stockholm 1858-1980 och övriga handlingar 1876-1969, t.ex. protokoll 1933-1955 och kamratföreningens

jubileumshandlingar 1955 och 1958.

Allteftersom förhållandena beträffande arbetstider och löner förbättrades inom kåren avtog naturligtvis omsättningen av personal i takt därmed. Detta med­ förde att sammanhållningen och kamratskapet växte sig allt starkare. Brandkapten Fredrik Kylberg, som tjänstgjorde vid Stockholms brandkår från 1904 till sin pensionering 1918, kände efter några år saknaden av den dagliga kontakten med yrket och arbetskamraterna...             

 (fortsättning längre ned)                                                                           Ligna kåkområde

Innehållsförteckning

  Föreningen  Styrelse / medlem / aktiviteter
  Artiklar / Bildarkiv

 Böcker / brandkårens idrottsklubb/bilder från 1875 / bränder/ filmer / Brandkårstidskrift/ verksamhetsberättelser / årsböcker / kuriosa/ annonser / Musikkåren / Konstverk-teckningar

  Brandstationer  Dokument/fordonsbilder/historik om stockholms  brandstationer. Verkstan - Telegrafen. Brandmännens arbete
  Veteranbilssektionen  Renoveringar/Evenemang/fordonsskyltar
  Museum  Presentation av museet och verksamhet. 
  Högerspalten (gul bakrund)  Nyheter på hemsidan

 

 

 

 Katarina brandstation. Världens äldsta

 

Göran Stark håller i certifikatet      

klicka på bilderna ovan

Foto: Urban Duhrin

 

 

...På hösten 1933 skickade Kylberg ut ett upprop så lydande: "Brandmän av alla grader och åldrar, vilka tillhört eller tillhöra Stockholms brandkår. För bil­dandet av en årligen sammanträdande kamratklubb, vars syfte skall vara att uppliva gamla minnen och fördriva en kväll i gemytlig samvaro, kallas till sam­manträde den 2 december 1933."

Ett sjuttiotal hörsammade detta upprop, och denna dag bildades den kamratförening som året därpå antog det lyriska namnet "Röde Hanen".

Varje höst samlades föreningens medlemmar på en av stadens brandstationer, där nyheter i materiel och fordon förevisades. Därefter förflyttade man sig till restaurant Piperska Muren, som under många år blev föreningens locus, kanske mest av den anledningen att föreningen bildades där. I samband med årsmö­tena visades filmer eller också kåserade någon inbju­den gäst om något som föll medlemmarna i smaken. Detta program har under alla år i stort sett vidmakt­ hållits.

(fortsättning längre ner)

Scania 1931

Våra veteranfordon, renoverade av Röde Hanens veteranbilssektionen

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Senare förlades årsmötet till våren, och verksamhe­ten utökades med en höstträff. Dessa höstträffar har utformats till studiebesök, och grannkommunernas brandförsvar har besökts. Dessemellan har någon in­tressant industri eller något museum mottagit före­ningens medlemmar som gäster. Ett utbyte med Helsingfors och Åbo brandkårers pensionärsföre­ningar har även utvecklats under åren.

Medlemsantalet har under har ökat under senare tid och är nu omkring 400 st, utgörande pensionärer, aktiva och även de som slutat vid brandförsvaret och har annan tjänst.

Många medlemmar har under åren samlat fotogra­fier, tidningsurklipp och andra föremål med anknyt­ning till brandkåren, som efter medlemmens bort­ gång överlämnats till föreningen av anhöriga.

Hos framlidne brandförmannen Arnold Billvik, som fick förvalta rariteterna, väcktes redan vid föreningens start tanken på ett arkiv. Tack vare hans eget brinnande intresse för yrket och dess historia sam­lade han själv allt vad han kom över, och i dag finns mycket värdefullt sparat till eftervärlden.

Föreningen Röde Hanen har utvecklats positivt, och allt fler pensionärer och aktiva deltar i verksamheten. Önskan om ett eget museum har länge funnits och går nu mot sitt förverkligande. På Katarina brandstation har ett tidigare stall genom ideella arbetsinsatser inretts för att visa verksamheten under gångna tider.

På detta sätt kan föreningen dokumentera sina forna arbetskamraters strävanden i kampen mot sin namne — den röde hanen.

 

Så långt historien om Röde Hanens bildande. Men före det, med början år 1905 bildades Stockholms brandkårs kamratförening. En jubileumsskrift togs fram med anledning av föreningens 25 års varande.(Red)

Läs hela skriften här      

 

 

Arnold Billvik (bilden) entusiast och grundare av Röde Hanens arkiv. Arnold har skrivit många artiklar i brandmännes årsbok. Flera av dem finns med på denna hemsida under historik/artiklar och under olika tidsperioder.

 

/arnold-billvik-001.jpg

MEN FÖRST OCH SIST, TAG VARA PÅ DET GAMLA

OCH RÄDDA VAD SOM ÄNNU RÄDDAS KAN

AV GÅNGNA STOCKHOLMSBILDER FRÅN ATT RAMLA

OCH LYSAS AV ALLHÄRJARLUST I BANN

FÖRST DÅ. FÖR ALLTID BINDAS VÅRA SINNEN

TILL STADENS TROLLKRETS OUPPLÖSLIGT FÅNGNA

TY INTET FÄNGSLAR SÅ SOM GAMLA MINNEN

ÄR TYST DE STIGA UT UR DET FÖRGÅNGNA.

 
Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu