Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Värtan historik o Bilder

 

Värtans brandstation

   Foto: Röde Hanens arkiv

 

Tempelmanska villan

 

1899 uppläts en del av den Tempelmanska villan vid Värtan för brandbevakning. Man anställde tre man som fick fri bostad. Telegrafrum, vaktrum och spruthus inrättades.

Eldsläckningsredskap förvarades i en träbod i närhet­en. Snart påpekades att detta sätt att anordna brand­väsendet var otillfredsställande vid en hamn, där det bland annat fanns stora upplag av trä och fotogen.

 

Brandstation i Värtans kommunalhus

 

1903 föreslogs att man skulle uppföra en stenbygg­nad i två våningar för tull, hamn, brandkår och polis. 1905 byggdes ett nytt kommunalhus vid Värtan. Där fick brandkåren ett redskapsrum, ett manskapsloge­ment och en bostadslägenhet. Brandtelegrafen flytt­ades hit från den gamla stationen.

För vakttjänstgöring fanns under dagtid en fast anställd distinktionskorpral från brandkåren. Under natten fanns på stationen dessutom en styrka om fem man. Dessa personer arbetade vid Värtahamnen och kunde även om dagen snabbt rycka in, till dess att huvudstationens manskap hunnit anlända. Detta fungerade bra, men det var ett provisorium, och brandchefen påpekade att brandväsendet måste ordnas på annat sätt när byggnadsverksamheten i området blivit mer omfattande.

 

1913 fick man fast anställd personal: en brandförman och åtta brandmän.

 

1916 försågs spruthuset med en reparationsgrop. Hela stationen fick centralvärme och belysning. 1924 uppfördes ett övningstorn, och 1926 anordnades ett garage där en sjukvagn kunde uppställas.

 

1931 drogs Värtans brandstation in.

Monica Eriksson

 

 

Manskapet på Värtans brandstation 1910

Foto: Röde Hanens arkiv

Motorspruta Scania-Vabis DLa special 1915

I tjänst 1915-1931

Försedd med Rag pump på 1500l/m

Foto: Röde Hanens arkiv

Bemanningen på Värtans brandstation

Foto: Röde Hanens arkiv

 

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu