Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Östermalms Brandstation

Personalen på ÖM under 1970/80 talet  -- Ett bildkollage

Första stationen vid Ladugårdslandstorg

Östermalm, som till 1885 hette Ladugårdslandet, fick 1876 sin första brandstation inrymd i likvagnsbodar­ na vid Ladugårdslandstorg (nuvarande Östermalms­ torg). Personalen utgjordes 1878 av en korpral, en vicekorpral och fyra brandkarlar.

Ladugårdslands brandstation var den enda station som inte var inrymd i någon av stadens egendomar utan i en hyrd lägenhet. 1882 sades stationslägen 

heten upp, eftersom huset skulle rivas. Man måste finna nya lokaler.

Sibyllegatan 25

Den nya brandstationen förlades till stadens egendom i hörnet Sibyllegatan/Ladugårdslandstorg. Läget bedömdes som fördelaktigt, men det ansågs sannolikt att man snart skulle behöva utrymme för större vaktstyrka och mer utrustning, eftersom bygg­ nadsverksamheten inom stadsdelen var så livlig.

Såväl nybyggnad som ombyggnad av de äldre fastigheterna måste utföras inom egendomen Sibylle­ gatan 25. Brandstation, polisstation och rotemansex­ pedition skulle inrymmas där. 19 juni 1883 började vakttjänstgöringen i den nya brandstationen. Nu var samtliga stationer inrymda i stadens egendomar.

 

Östermalms brandstation vid Skeppargatan 34

 

Skeppargatan 34

1891 flyttade Östermalms brandstation till Norra kasernen vid Storgatan/Skeppargatan. Här i kvarteret Vildsvinet fanns sedan 1740-talet en handelsgård. 1812 inköptes den av Stockholms Stads Inkvarteringskommission för att användas som stadens norra kasern. Vaktstyrka från olika delar av landet förlades till kasernen. 1856 — 1888 fanns här Norska gardet. Därefter kom olika kommunala institutioner att hålla till i kasernen, bland annat polis och brandkår.

Brandkåren flyttade 1891 in i huset Skeppargatan 34. Bottenvåningen i husets södra del ändrades om till brandstation. I flygelbyggnaden mot Skeppargatan inreddes ett nytt rymligt spruthus. Tre stora portar togs upp i fasaden mot gatan. På gården uppfördes ett stall med plats för tre hästar. Två hästar placera­ des på Östermalms brandstation 1891.

1913 försågs stationen med ett övningstorn. I sprut­ huset sattes gymnastikredskap upp. 1915 fick man en automobilmotorspruta.

1924 påpekade brandchefen att Östermalms brand­ stations läge visserligen var relativt fördelaktigt men att stationen ändå borde flyttas till en annan plats, dels eftersom stadsdelen snabbt växte österut, dels på grund av Frihamnens tillkomst. Utryckning på den smala Skeppargatan var också ett problem. En ny sta­ tion i kvarteret Ripan vid Artillerigatan var en god lösning: här fanns utmärkta utryckningsvägar såväl till Östermalms olika delar som till Frihamnen och Södra Djurgården.

Östermalms brandstation vid Artillerigatan 69, 1927

 

Artillerigatan 69

1925 började man planera en ny brandstation på Östermalm. Stockholms Stads Brandstodsbolag, som firade 80-årsjubileum, erbjöd sig att ställa medel till förfogande. En ny stationsbyggnad började uppföras i kvarteret Ripan vid Artillerigatan 69. Arkitekt var Gustav Laurelius. 16 oktober 1925 började grundlägg­ ningsarbetet.

2 mars 1927 invigdes Östermalms nya brandstation. Samma dag indrogs den gamla stationen från 1891 samt Djurgårdens brandstation.

Monica Eriksson

 

Östermalms brandstation

läs den historiska berättelsen över

70 år

Historiken är sammanställd av 

Christer Lundell och

Monica Eriksson

Övning på gården 1954. Ingvar Eriksson på toppen av stegen

   

 

 
Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu