Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Johannes Brandstation

 

Historik om Johannes

På den plats där Johannes brandstation ligger fanns tidigare Jakobs och Johannes församlingars fattig­hus. 1875 revs en flygel av denna byggnad, och man satte igång med förberedande arbeten för en brand­station.

Provisorisk station vid Hötorget

I väntan på den nya stationsbyggnaden fick brand­kårens huvudstyrka nöja sig med provisoriska lokal­er. Huvudstationen blev inrymd i gamla spruthuset och stadsvaktslokalen vid Hötorget.

1 juli 1876 var Katarina brandstation klar, och hu­vudstyrkan förlades där under brandlöjtnantens befäl. Stationen vid Hötorget utrymdes, och man­skapet kunde flytta in i en byggnad intill den blivan­de huvudstationen vid Johannesplan. Stall och sprut­hus ordnades provisoriskt.

Johannes brandstation byggs

Ett nytt stall av sten för tolv hästar byggdes, och det tidigare stallet blev spruthus. Grundläggningsarbeten för den nya brandstationen påbörjades. I december 1877 kunde spruthusen tas i bruk. Arkitekt för brandstationens huvudbyggnad var hovintendenten Axel Nyström. 1878 var Johannes brandstation vid Malmskillnadsgatan 64 klar. Befäl och manskap kunde flytta in 1 augusti.

På Johannes brandstation förlades brandchefen, un­derlöjtnanten, fanjunkaren, verkmästaren och maskinisten samt två sergeanter, tio korpraler, sju vicekorpraler och sextio brandkarlar. Katarina brand­station fick behålla brandlöjtnanten, en sergeant, fyra korpraler, fyra vicekorpraler och tjuguåtta brandkar­lar.

9 oktober 1878 invigdes Johannes brandstation av överståthållaren. Huvudbyggnaden var nu helt klar och tornet försett med en "ornerad överbyggnad" av zinkbeklätt trä. Även gymnastikhuset var färdig­byggt.

1879 togs brandvakten bort i Klara och Nikolai. Med anledning av detta ändrades § 17 i brandordningen och fick följande lydelse: "I Katarina kyrktorn så ock i vakttornet vid Johannes brandstation skall brand­kårens manskap förrätta brandvakt. Uptäckes från vaktstation eldsvåda inom staden eller å dess område, skall underrättelse derom genast meddelas vederbö­rande brandstation."

1884 noterades i Brandförsvarets årsberättelse att häl­sotillståndet vid Johannes brandstation inte varit helt tillfredsställande. Såväl bland manskap som bland övrig personal hade halsfluss förekommit anmärk­ningsvärt ofta. Kårens läkare ansåg att grannskapet till kyrkogården var en av orsakerna men att man framför allt skulle misstänka församlingens bisätt­nings- och likvagnsbodar, som stod kvar på stationens bakgård och som fortfarande användes.

Sommaren 1885 togs likvagnsbodarna bort, hälsotill­ståndet på stationen förbättrades och man fick dessutom bättre utrymme för kårens övningar. Nedre gårdsplanen blev stensatt samma år.

1893 genomfördes inom Johannes brandstation för­ändringar som brandchefen föregående år föreslagit. Det stora manskapsköket ändrades om till spruthus med tre utfartsportar. Ett nytt modernare kök anord­nades i den gamla mangelboden och tvättstugan, som i sin tur fick lokaler i en ny byggnad på stationens bakgård.

Elektrisk belysning installerades 1898. Kasernrum, stall och spruthus utrustades med 40 glödlampor. Dessutom uppsattes två båglampor för gårdsbelys­ning. Lamporna tändes på automatisk väg vid larm­signal och släcktes omedelbart efter utryckning.

1900 kunde man utvidga stationen, framför allt med bostäder, sedan staden förvärvat egendomen

Malm­skillnadsgatan 62.

1902 tog brandkåren över ansvaret för sjuktransport­er. En ambulans uppställdes på Johannes brandsta­tion. 1905 fick stationen ytterligare två hästar med anledning av att brandkåren övertagit transporter av döda och skadade djur. På stationens bakgård sattes upp ett skjul för djurtransportvagnar.

Ombyggnad planeras

Nu befanns att manskapets lokaler var för trånga och utrymmet för utrustning otillräckligt. Anspänning och utryckning kunde inte verkställas tillräck­ligt fort, och det var svårt att snabbt passera den trånga utkörsporten. Johannes brandstation behövde byggas om och byggas till. Redan 1903 hade stads­fullmäktige anvisat en tomt inom kvarteret Sabbats­berg till ny vattenledningsstation, och man började planera att utrymma den vattenledningsstation som fanns vid Johannesgatan 3. Brandstationen fick där­igenom möjlighet att få mer utrymme.

1906 biföll stadsfullmäktige ett ombyggnadsförslag för Johannes brandstation: ett nytt redskapshus och stall, ett nytt gymnastikhus samt ett nytt bostadshus.

1907 utrymde Vattenledningsverket huset Johannes-gatan 3, och brandkåren tog över huset. Här iord­ningställdes bostäder åt dem som bott på Malmskill­nadsgatan 62, där det nya redskapshuset skulle uppföras.

1908 blev den nya påbyggda våningen av manskaps­kasernen fullständigt färdig. Två glidstänger av metall uppsattes mellan bottenvåningen och våning­en tre trappor upp.

Boberg leder ombyggnaden

1909 — 1911 genomfördes en stor om- och tillbygg­nad av Johannes brandstation. Arkitekten Ferdinand

Boberg ledde arbetet. Det gamla stallet togs bort, och den stora gården ställdes i ordning. En ny byggnad för expedition, stall och redskap vid Malmskillnads-gatan 62 kunde tas i bruk 1 juni 1909. På bakgården byggdes ett nytt gymnastikhus som även innehöll bad- och tvättlokaler. Det var klart 22 december samma år. Gamla gymnastikhuset vid Johannesgatan 5 revs, och en ny byggnad uppfördes som inrymde lägenheter samt verkstäder för telegraf, snickeri, måleri och annat. 1 oktober 1911 var samtliga ombyggnader klara.

1910 uppställdes en autoambulans på Johannes brandstation. 1913 fick stationen en automobilmo­torspruta.

1914 anordnades en liten trädgård åt personalen på stationens bakgård.

Hästar

Johannes brandstation hade till att börja med åtta hästar. Antalet brandkårshästar ökade med tiden. Då antalet hästar var som störst, hade Johannes brand­station fjorton hästar. När hästdragna fordon börja­de ersättas av motordrivna, minskade antalet hästar snabbt. 1915 ändrades stallet på brandstationens gård om till garage. 1916 inreddes utryckningsstallet till reparations- och tvättrum för bilar. Samma år såldes brandstationens sista hästar, Max och Dux.

1920 hade centralvärme installerats i samtliga bostä­der och tjänstelokaler. 1927 anordnades en rymligare reparationsverkstad, eftersom antalet bilar ökat. I må­larverkstaden installerades en anläggning för sprut­lackering av bilar och brandskåp.

Den senaste ombyggnaden av Johannes brandstation ägde rum vid mitten av 1980-talet.

Monica Eriksson

 

 

Så har lyktan kommit på plats efter en behövlig renovering...

Foto: Jonas Nyström

...och den lyser så fint. Året är 2017

Foto: Jonas Nyström

/dagrummet-jo-1893_0001.jpg

Gamla dagrummet på Johannes omkring 1893

Övningar i handtelegrafi och morsetelegrafering anordnades och leddes av brandserganten C G Norell

Johannes brandstation 1897

 

 

 

Utryckning

 

Övning på Johannes

Hästarnas tid

Brandmän vid Johannes vid sekelskiftet 1900

Gymnastiksalen på Johannes 1905

 Johannes brandstation 1914

K. Hj Cederholm i trädgården på bakgården

   

Linje- och telegrafverkstadspersonalen vid Stockholms brandkår. Foto: Axel Svinhuvud

1906

Automobiler å Johannes brandstations gård 1915

Gamla brandtelegrafen på JO 1925

vid maskinrummet: Lundholm och Hammarqvist 

 

Övning 1927

 

 

 

   

 

 Förstoringsbara bilder, klicka på bilden

Fest på JO

Gruppbild på JO  Brandmannaf gefle 1909 från Sthlm Cederholm, Edberg, Sjöqvist, Linblom
 

Personal på Johannes

Personal på Johannes

Personal på Johannes

Brandchefsmöte 1909 Utryckning 1905  Personal på JO
Personal Gymnastiksalen Brandsyn
Gården på Johannes Johannes 1905  Manskap 1934
Manskap De sista hästarna MAx och Dux 1916  Johannes Brandstation

Brandchef William Palmquist

Larm på Johannes sent 1800 tal

Larmet på JO, moderna tid

Pumpar modell ä

Personal okänd

Personal

Brandchef Svinhuvud

 Stockholmsutställningen 1909  Stockholmsutställningen 1909

En teckning av Fredrik Kyhlberg

Ångsprutan 1897  Ångspruta 1800 talets slut
Vagnhallen 1913

Verkstaden

Verkstaden
     

Verkstaden

Telegrafen Telegrafrummet

JO

Axel Rörström o Billvik

 Riskinspektör Hultqvist och Billvik 1966

Tuve Sommar och Billvik

 Rudolf Svensson 1932

Provning och experimentrum 1907 - 1909

Strålförare

Spånga med m fl

Johannes en tidig bild

Brandchef Svinhuvud och Brandkapten Ekelund

Samling på JO

Medaljutdelning 1915
Uppställning på gården

Telegrafen 1909

Medaljutdelning 1917
Manskap uppställd

Medaljörer 1915

JO 1925

Hästarna på JO gård

Hästar kring år 1900
Manskap sent 1800 tal 

Hela personalen samlad. Årtal okänt

Manskap 1915

Tidig bild på Johannes brandstation

Borgenstierna och Billvik
Barnens dag på brandkårn

 Källaren i gamla museet

 Schackklubben i dagrummet på JO

Sven Jerring besöker Selldén

Besök på en Jonssonfartyg

A Billvik vid fanan

Befälsmöte 1968

Axel Rörström och A Billvik

 

 
Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu